Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

MIASTO WROCŁAW

Projekt „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – WROCŁAWSKIE CENTRUM ASYSTENCKIE – edycja 2024” realizowany jest przez Fundację Imago, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków Gminy Wrocław.

Kwota dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : 224 400,00 zł

Kwota wkładu z budżetu Gminy Wrocław:  33 660, 00 zł

Program w pigułce:

  • Okres realizacji zadania : styczeń – grudzień 2024 roku
  • Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania : 19 osób z niepełnosprawnością
  • Liczba godzin wsparcia asystenckiego przewidziana na 1 uczestnika programu : 230 godzin / na cały okres realizacji projektu tj. do grudnia 2024 r.
  • Program skierowany do mieszkańców Miasta Wrocławia
  • Udział w projekcie jest bezpłatny

Uczestnicy projektu :

Z usług mogą skorzystać osoby posiadające (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) :

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościalbo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)
  • w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności

Wiek, status na rynku pracy, wykształcenie oraz płeć uczestników, nie będzie miała znaczenia dla udziału projekcie.

Minimum 70% osób biorących udział w projekcie będą stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, to znaczy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Biuro Projektu

Fundacja Imago
al. Hallera 123
53-201 Wrocław

OSOBY DO KONTAKTU :

Martyna Rangno

Tel. 509 771 751

Martyna.rangno@fundacjaimago.pl

Agnieszka Pawłowska

Tel 797 996 564

Agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Dokumenty do pobrania:

Treść programu : „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Formularz zgłoszeniowy do programu

Zakres czynności asystenta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO