Lokalna Strategia Reintegracji

LOKALNA STRATEGIA REINTEGRACJI

Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-005

Wartość projektu: 1 904 687,40

Kwota dofinansowania: 1 809 453,03

Dofinansowanie/ środki unijne: 1 618 984,29

Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2022

Partnerzy:  Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz Koło Rybnickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z Przegędzy

Miejsce realizacji: subregion zachodni woj. śląskiego  

Dokumenty do pobrania: LSR_FORMULARZ REKRUTACYJNY LSR_REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dane kontaktowe: tel. 504 565 301, e-mail: barbara.wilk@fundacjaimago.pl

 

CEL PROJEKTU

Wzrost samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej 100 os. (60K, 40M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, szczególnie narażonych na marginalizację, z terenu subregionu zachodniego woj. śląskiego.  Cel będzie realizowany poprzez:

– opracowanie ścieżek reintegracji, programów wychodzenia z bezdomności, kontraktów socjalnych dla uczestników projektu,

– aktywizację zawodową odpowiadającą na potrzeby UP i lokalnego rynku pracy,

– wsparcie mieszkańców schroniska dla bezdomnych mężczyzn poprzez pracę socjalną, terapeutyczną i aktywizującą do zmiany stylu życia,

– wsparcie ON przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,

– wsparcie mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez inicjowanie m.in. działań socjoterapeutycznych na rzecz integracji osób z obszarów zdegradowanych, będących klientami pomocy społecznej.

 

UCZESTNICY

Grupa docelowa: 100 os. pow. 18 r. ż. (60K, 40M):

  1. zamieszkałych na terenie subregionu zachodniego woj. śląskiego
  2. w tym min. 90 os. pozostających bez zatrudnienia
  3. w tym 50 os. z podgrup:

– os. bezdomne;

– os. z niepełnosprawnościami;

– klienci pomocy społecznej i ich rodziny, zam. na obszarach zdegradowanych.                                                                                                                          

 

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

1.Indywidualne wsparcie reintegracyjne (wsparcie doradcy osobistego oraz psychologa);

2.Aktywizacja zawodowa (staże oraz szkolenia zawodowe);

3.Usługi asystenckie dla ON;

4.Wzmocnienie poziomu funkcjonowania społecznego os. bezdomnych (m.in. wsparcie pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień oraz radcy prawnego);

5.Wzmocnienie poziomu funkcjonowania społecznego os. i rodzin wykluczonych społecznie (m.in. wsparcie asystenta rodziny oraz psychologa).

 

PLANOWANE EFEKTY:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 20
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 20
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 20

 

lokalna strategia reintegracji_plakat