Śląski Program Reintegracji

Fundacja Imago prowadzi nabór uczestników do projektu „Śląski Program Reintegracji”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Nadzieja Dzieci” z siedzibą w Zabrzu, w okresie 1.01.2018-31.12.2019.

Projekt adresowany jest do osób:
• zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• niepełnosprawnych (w szczególności ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi)
• zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Zabrzu
• mieszkających w województwie śląskim, na terenie Subregionu Zachodniego lub Subregionu Centralnego

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
• Doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji
• Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
• Staże i szkolenia zawodowe
• Wsparcie dla pracowników ZAZ w Zabrzu mające na celu wzmocnienie poziomu funkcjonowania społeczno-zawodowego (poprzez pomoc instruktorów, przygotowanie zawodowe do pracy w zawodach krawca i introligatora, kurs obsługi wózków widłowych, kursy językowe oraz kursy komputerowe ECDL i AUTOCAD).

Projekt „Śląski Program Reintegracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapisy i informacje w Biurze projektu:
ul. Floriańska 1 (budynek Ośrodka Bushido), sala nr 32
44-217 Rybnik
Tel. 504 565 301

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU