Powiatowy Program Asystencki

 

 

 

Fundacja Imago informuje, iż projekt „Powiatowy Program Asystencki” został zakończony lecz jako warunek zachowania trwałości projektu w okresie od dnia 01.01.2023 do 31.12.2024 w dalszym ciągu oferuje usługi asystenckie świadczone przez 20 asystentów dla osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Rybnika, Czerwionki-Leszczyny, Raciborza, Jastrzębia-Zdrój, Żor, Rydułtów, Radlina, Wodzisławia Śląskiego i Pszowa. Chętnych do skorzystania z opieki asystenta zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 512-813-201.

 

Powiatowy Program Asystencki

Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-003

Wartość projektu: 1 148 454,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 068 062,22 PLN

Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2022

Partnerzy: Stowarzyszenie Oligos, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Miejsce realizacji: wybrane miejscowości Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Rydułtowy, Radlin, Wodzisław Śląski, Pszów)

 

Rekrutacja trwa od 18 stycznia 2021 r. 
Dokumenty do pobrania dostępne w zakładce: DOKUMENTACJA

Dane kontaktowe:

Telefon: 513 026 365 oraz 512 813 201

E-mail: biuro.rybnik@fundacjaimago.pl

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i niezależności życiowej osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenckie, a także wsparcie opiekunów faktycznych dostępem do elementów opieki wytchnieniowej. Zadaniem projektu jest również przygotowanie profesjonalnej kadry świadczącej usługi asystenckie oraz udzielania jej wsparcia merytorycznego na etapie realizacji projektu.

 

UCZESTNICY

Projekt dedykowany jest 50 osobom z niepełnosprawnościami (30 kobiet i 20 mężczyzn), zamieszkującym miejscowości przynależące do Subregionu Zachodniego woj. śląskiego tj. Czerwionka-Leszczyny, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Rybnik, Radlin, Rydułtowy, Pszów. Projekt nie przewiduje ograniczeń na etapie rekrutacji związanych z wiekiem, wykształceniem, aktywnością zawodową oraz sytuacją materialną.

                                                                                                                          

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Usługi asystenckie – średnio 20 godzin/osoba/ miesiąc przez 23 miesiące

Celem usług asystenckich jest pomoc w procesie włączenia w życie społeczne osoby z niepełnosprawnościami. Asystent ma za zadanie nie tylko pomagać w wykonywaniu codziennych czynności, ale również budować wiarę osoby niepełnosprawnej we własne możliwości oraz motywować ją do poszerzania aktywności życiowych.

 

Asystenci będą działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie z regulaminem świadczenia usług, m.in.:

 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społ., zainteresowań, organizacji czasu wolnego
 • pomoc w przemieszczaniu się m.in. do: punktów usługowych, pracy, szkoły, lekarza, na rehabilitację (również w powrocie do domu)
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • wspólna rekreacja
 • towarzyszenie UP w wydarzeniach kulturalnych
 • wsparcie w obowiązkach domowych
 • tłumaczenie na język migowy
 • pomoc w adaptacji się na stanowisku pracy

Z usługi można skorzystać 7 dni w tygodniu. Zamówienia na usługi będą przyjmowane codziennie w godzinach 8.00-16.00 (telefonicznie i/lub mailowo). W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zamówienia usługi bezpośrednio u asystenta w dniu,  w którym potrzebna jest jego pomoc. Standardowo jednak zlecenia przyjmowane są na minimum 24 godziny przed dniem wykonania usługi. Każdy uczestnik ma do dyspozycji około 20h usług asystenckich w miesiącu.

WAŻNE: Od uczestników, których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., wymagane jest wnoszenie opłaty za usługi asystenta w wysokości ok. 2,5 zł./h.

 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Projekt przewiduje organizację dyżurów specjalistów z różnych zakresów powiązanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. Poradnictwo dotyczyć będzie dziedzin: prawa, dietetyki oraz psychiatrii/psychologii. Dzięki poradom specjalistów, opiekun jest w stanie uzyskać darmowe wsparcie informacyjne, które często jest dla nich niedostępne. Wybrane obszary poradnictwa mają pomóc w budowaniu prawidłowej strategii opieki nad osobami przewlekle chorymi pod kątem ich psychiki oraz specyfiki żywienia, ale także dają możliwość pozyskiwania informacji na temat przysługujących im praw.

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA

Zadaniem grupy jest stworzenie miejsca do wymiany informacji i doświadczeń opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań, uczestnicy będą mogli wzajemnie motywować się w wypełnianiu swojej roli i udzielać porad opartych na własnych przeżyciach. Spotkania grup samopomocowych stanowią element opieki wytchnieniowej, która ma za zadanie odciążyć i wesprzeć opiekunów w ich codziennych obowiązkach.

 

FORMY WSPARCIA DLA ASYSTENTÓW:

 1. SZKOLENIA

Szkolenia dedykowane kadrze asystenckiej projektu, których celem jest rozwój posiadanych umiejętności zawodowych oraz nabycie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych do pełnienia funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej.

PROGRAM SZKOLEŃ ZAKŁADA DWA OBSZARY:

 1. Podstawowy moduł szkoleniowy
 • Teoria zjawiska niepełnosprawności
 • Cele i zasady rehabilitacji
 • Prawna odpowiedzialność asystenta oraz ochrona praw osób niepełnosprawnych na gruncie obowiązującego prawa
 • Etyka zawodowa
 • Teoria asystowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (ruchowa, intelektualna, słuchowa i wzrokowa)
 • Zagadnienia związane z seksualnością osób niepełnosprawnych
 • Podstawy pomocy przedmedycznej
 1. Warsztaty interpersonalne
 •  Motywacja, profilaktyka wypalenia zawodowego oraz umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 • Asertywność i trudne sytuacje w kontaktach z klientami
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Problematyka antydyskryminacji w pracy asystenta

 

 1. SUPERWIZJE

Wsparcie merytoryczne asystentów świadczone przez psychologa podczas spotkań grupowych. Superwizje realizowane są w celu wymiany doświadczeń pomiędzy asystentami oraz omówienia trudności jakie napotykają podczas pracy. Spotkania pomagają zapobiec wypaleniu zawodowemu i dają możliwość odreagowania sytuacji stresowych.

 

SZKOLENIE DLA ASYSTENTÓW

Wyłoniliśmy ponad 20 osób chętnych do współpracy w ramach świadczenia usług asystenckich na terenie wybranych miejscowości Subregionu Zachodniego. W dniach 18-29.01 miało miejsce szkolenie dla asystentów. Szkolenie zrealizowane zostało w formule hybrydowej, część Uczestników mogła być obecna fizycznie w sali szkoleniowej, a pozostała część uczestniczyła w zajęciach w sposób zdalny. Szkolenie podzielone było na część teoretyczną (20 godzin) i praktyczną (40 godzin). Spotkania z doświadczonymi praktykami pozwoliły na ujednolicenie standardów, wymianę doświadczeń i przygotowanie do realizacji usług asystenckich.

 

POSZUKUJEMY OSÓB DO WSPÓŁPRACY – ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z realizacją projektu asystenckiego pn. Powiatowy Program Asystencki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy osób na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. 

Usługi asystenckie świadczone będą na rzecz osób posiadających różne stopnie niepełnosprawności, w tym również dzieci i seniorów..

Zakres czynności będzie uzależniony od rodzaju i stopnia niepełnosprawności klienta. Asystenci będą działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie z regulaminem świadczenia usług, m.in.:  

 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznych, zainteresowań, 
 • organizacji czasu wolnego;  
 • pomoc w przemieszczaniu się m.in. do: punktów usługowych, pracy, szkoły, lekarza, na rehabilitację, w powrocie do domu;  
 • wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych;  
 • wspólna aktywność rekreacyjna;  
 • towarzyszenie ON w imprezach kulturalnych;  
 • wspomaganie „techniczne” w edukacji;  
 • tłumaczenie na język migowy;  
 • pomoc w zaadaptowaniu się na stanowisku pracy.

 

Miejsce realizacji usług asystenckich:

 • Rybnik
 • Czerwionka-Leszczyny
 • Jastrzębie-Zdrój
 • Wodzisław Śląski
 • Pszów
 • Radlin
 • Rydułtowy
 • Żory

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022

Wymagania:

Wymagane roczne doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich potwierdzone właściwymi dokumentami.

WAŻNE! Każdy asystent (bez względu na posiadane doświadczenie/wykształcenie) zobowiązany jest do udziału w szkoleniu dla asystentów (40h szkolenia praktycznego i 20h szkolenia teoretycznego).

Ponadto, asystentom zapewnione zostanie wsparcie w postaci spotkań i konsultacji z superwizorem-psychologiem o charakterze indywidualnym (średnio 1 godzina /miesiąc, łącznie 22 godziny) oraz grupowym (średnio 3 godziny co 3 miesiące, łącznie 21 godzin). Superwizje są obowiązkowym elementem współpracy.

 

Dokumenty potwierdzające niezbędne kwalifikacje:

AON

Zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w zawodzie

AOON

Potwierdzenie formalne: świadectwo pracy, referencje, umowa o pracę/umowa cywilnoprawna, zaświadczenie o świadczeniu wolontariatu asystenckiego.

Potwierdzenie nieformalne:  Polecenie, referencje, list motywacyjny opisujący długotrwałą i cykliczną opiekę np. nad członkiem rodziny.

Mile widziane prawo jazdy i samochód (mobilność asystentów)

Co oferujemy?

Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie z osobą fizyczną bądź z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na okres od 02.2020 do 12.2022

Wymiar zlecenia: na 1 Uczestnika Projektu przypada w skali 1 miesiąca średnio 20 godzin usługi asystenckiej. Na 1 AON lub AOON przypadać może do 5 Uczestników. Miesięczny średni wymiar zaangażowania to 100 godzin w miesiącu/asystent, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zaangażowanie w większym bądź mniejszym wymiarze czasowym.

 

REKRUTACJA TRWA DO 10.01.2021r.

Rekrutacja podzielona jest na następujące etapy:

I ETAP – rozpatrywanie kandydatury pod kątem formalnym

II ETAP – rozmowa rekrutacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i dokumentacji potwierdzającej doświadczenie na wskazany poniżej adres mailowy.

E-mail: biuro.rybnik@fundacjaimago.pl

Telefon: 513 026 365

Do CV koniecznie prosimy o załączenie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/01/2021/PPA
22.01.2021R.

przeprowadzenie superwizji indywidualnych i grupowych dla asystentów osób niepełnosprawnych  w projekcie ,,Powiatowy Program Asystencki’’

zapytanie ofertowe 1/01/2021/PPA

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Termin nadsyłania ofert: 1.02.2021r. godz. 12:00

BIURO PROJEKTU MIEŚCI SIĘ W RYBNIKU POD ADRESEM:

FUNDACJA IMAGO

UL. ŻORSKA 14, POK. 303, III PIĘTRO (DOJAZD WINDĄ)
44-203 RYBNIK

koordynator projektu: 
Daria Sąsiadek
mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

512 813 201

dyspozytor-diagnosta:
Julia Bortowska

mail: biuro.rybnik@fundacjaimago.pl
telefon: 513 026 365