Zabrzański program reintegracji

 

 

 

Fundacja Imago we współpracy z Fundacją „NADZIEJA-DZIECI” zapraszają do udziału w projekcie „Zabrzański program reintegracji”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy bądź w przedsiębiorczości społecznej, 80 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie w okresie 01.2017-12.2018, w ramach programu aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest do 80 osób z niepełnosprawnościami (32 kobiet i 48 mężczyzn ) , w tym 100% stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałe na terenie miasta Zabrze oraz zatrudnione w zatrudnione w ZAZ w Zabrzu (100% uczestników).
Okres realizacji projektu: 01.01.2017- 31.12.2018

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

• Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (ISR) w ramach, której zostanie określony główny cel społeczno-zawodowy, cele szczegółowe, alternatywy, działania dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu
• Indywidualne spotkania/zajęcia z Instruktorem samodzielnego funkcjonowania społecznego Wymiar i rodzaj wsparcia Instruktora samodzielnego funkcjonowania będzie ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami Uczestnika, określonymi w IŚR, w tym: poradnictwo prawno-finansowe, poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychologiczne , pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków , pomoc w organizacji obowiązków domowych Mechanizm racjonalnych usprawnień – dostosowanie pomieszczeń mieszkań treningowych, mieszkań chronionych użytkowanych nowo pozyskanych na rzecz 6 Uczestników.
• Usługi asystenckie  stałe lub okresowe wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do  aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego, wsparcie w pokonywaniu własnych barier m.in.: wspólne spędzanie czasu wolnego, pomoc w przemieszczaniu się,pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wspólna aktywność rekreacyjna, pomoc w udziale w imprezach kulturalnych, towarzyszenie w imprezach kulturalnych, wsparcie w obowiązkach domowych, wspomaganie „techniczne” w edukacji.
Usługi asystenckie są bezpłatne dla uczestników/czek projektu, którzy nie przekraczają 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę w rodzinie/ na osobę samotnie gospodarującą. Dla uczestników/czek, które przekraczają ww. kwotę dochodu usługi w ramach projektu są częściowo odpłatne i wynoszą 1, 00 zł za 1 godzinę usługi.
• Przygotowanie zawodowe krawiec/krawcowa/ introligator z egzaminem zewnętrznym czeladnika/mistrza
Zajęcia grupowe z Instruktorem przygotowania zawodowego ( śr. 500 h / gr) pozwalające na uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji, umiejętności w zawodzie krawca/krawcowej oraz introligatora
Wszyscy Uczestnicy zostaną skierowani na egzamin czeladniczy / mistrzowski zgodnie z rozporządzeniem MEN Uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe.
• Kurs prawa jazdy kat. B
Uczestnicy zapewnione zostaną badania lekarskie oraz jeden egzamin w WORD
• Kurs pierwszego stopnia języka migowego
• Wsparcie pośrednika pracy  w obszarze zawodowym oraz wsparcie Uczestników w wejściu na otwarty rynek pracy, przedsiębiorczość społecznej.
Wymiar i rodzaj wsparcia zostanie ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami Uczestników.

Projekt „Zabrzański program reintegracji” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem Społecznym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WARTOŚĆ PROJEKTU: 623 962,66 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA: 592 764,53 ZŁ

BIURO PROJEKTU

ul. Bronisława Hagera 6a

41-800 Zabrze

tel: 519 855 934 lub (032) 375 -07-70

e-mail:fundacja@nadziejadzieci.pl

PUNKT INFORMACYJNY

ul.Wolności 262, 310/311

Zabrze 41-800

Wiącek Katarzyna

tel. 506 734 672

e-mail: katarzyna.wiacek@fundacjaimago.pl

Biuro i punkt informacyjny  czynne są  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.Możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.