Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Projekt „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II” (RPDS.08.02.00-02-0074/18)  jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020., Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

 

Grupa docelowa: 133 osób

Uczestnikami projektu (UP) mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. osoby w wieku 30 lat i powyżej,
 2. osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym:
 • bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) – potwierdzenie na podstawie urzędowego zaświadczenia.
 • bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) – potwierdzenie statusu na podstawie oświadczenia.
 • bierne zawodowo (osoby niepracujące, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie spełniające definicji osoby bezrobotnej) – potwierdzenie na podstawie oświadczenia.
 • Osoby w wieku 50 lat i powyżej.

3. osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 • kobiety (K).
 • osoby długotrwale bezrobotne – pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy (DB).
 • osoby z niepełnosprawnościami – potwierdzenie na podstawie odpowiedniego orzeczenia i/lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (ON).
 • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie – ISCED 3 (NK).

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe/IPD – średnio 10 godzin na osobę;

– Identyfikacja sytuacji zawodowej i stopień oddalenia od rynku pracy (bilans kwalifikacji, predyspozycji)

– identyfikacja mocnych / słabych stron, określenie celu zawodowego

– dopasowanie form wsparcia do potrzeb uczestnika dot. sytuacji  osobistej, domowej, zawodowej/ zachęcenie UP do udziału w działaniach / stażach stereotypowo przypisanych tylko jednej płci, w tym zachęcenie Kobiet do podejmowania specjalności lepiej płatnych.

 1. Doradztwo psychospołeczne – średnio 5 godzin na osobę;

– wywiad/ badanie w celu określenia  cech osobistych i możliwości fizycznych / zdrowotnych, diagnoza predyspozycji/preferencji  oraz wsparcie procesu zmiany.

 1. Staże – 78 osoby (Lider – 60, Partner – 18)

Udział w stażu, jego zakres oraz wymiar będzie dostosowany do potrzeb danej osoby, zgodnie z  IPD (śr.4-6 miesięcy, dla staży 4-miesięcznych przewiduje się możliwość wydłużenia).

 1. Szkolenia – 29 os. (Lider – 27, Partner – 2)

Indywidualne szkolenia zawodowe – uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji.

 1. Subsydiowane zatrudnienie / prace interwencyjne – 21 os.

Subsydiowane zatrudnienie zakłada możliwość wsparcia dla 16 os.: 6 osób przez 12 miesięcy, 10 osób przez 6 miesięcy (Lider).

Miejsca pracy, które będą mogły być subsydiowane, dotyczą miejsc pracy w sektorze publicznym i prywatnym. Założone wsparcie jest w formie pomocy publicznej. Do udziału we wsparciu będzie kwalifikował doradca zawodowy na podstawie informacji zdefiniowanych w IPD. 

Prace interwencyjne wsparcie przewidziane dla 5 uczestników (Partner)

Wsparcie przewidziane dla 5 uczestników projektu przez okres 6 m-cy. Warunkiem uzyskania przez pracodawcę częściowego dofinansowania wynagrodzenia pracownika jest zobowiązanie do utrzymania zatrudnienia uczestnika przez 3 miesiące.

 1. Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy – 5 os.

Wsparcie przewidziane dla 5 uczestników projektu. Pracodawca, który uzyska środki na wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy, zobowiązany jest do jego utrzymania przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 7. Pośrednictwo pracy /trener pracy / doradca klienta – 133 os.

Zakres zadań:

– spotkania i rozmowy z uczestnikiem,

– kontakt z pracodawcami,

– wdrażanie uczestnika w środowisko pracy, towarzyszenie mu w początkowej fazie pracy,

– motywowanie do utrzymania się w aktywności,

poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.

 

Realizator projektu (Lider, Beneficjent): Fundacja Imago

Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Wartość projektu: 1 865 881,10 zł

Dofinansowanie projektu: 1 772 586,05 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 1 585 998,93 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa: 186 587,12 zł

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 133 osób (80 K) spełniających kryteria grupy docelowej w okresie III.2020-V.2022.