previous arrow
next arrow
Slider

Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery

Tytuł projektu: „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr umowy: POWR.04.03.00-00-0079/17

Kwota dofinansowania: 844 895,22 zł

Termin realizacji: od: 2018-08-01 do: 2020-05-31 (22 m-ce)

Partner: Spangar Negotations, Finlandia (dr Timo Spangar)

Grupa docelowa

 1. Uczestnicy projektu (UP): osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zamieszkujące na obszarach rewitalizowanych miast biorących udział w projekcie (80osób, 52K)
 2. Instytucje użytkowników (IU):
 1. JST – Powiatowe Urzędy Pracy – 8 PUP: Nysa, Prudnik, Kluczbork, Ząbkowice Śląskie, Wałbrzych, Zabrze, Świętochłowice, Jastrzębie Zdrój; w tym 8os. decyzyjnych (7K)
 2. Podmioty Ekonomii Społecznej (8 instytucji: NGO) i ich przedstawiciele (16 os., 11K).
 3. doradcy zawodowi/ klienta z PUP (D):  16os. (16K)

 

Cel

Zwiększenie efektywności programów 16 JST/PES na rzecz aktywizacji zawodowej osób bez zatrudnienia z terenów średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, objętych LPR, przez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody poradnictwa zawodowego, dzięki realizacji współpracy ponadnarodowej, wzajemnemu uczeniu się i wymianie doświadczeń, w okresie 08.2018-05.2020r.

 

Działania planowane w projekcie:

 1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (6m-cy – VIII.2018-I.2019)
 2. Rekrutacja instytucji użytkowników do udziału w projekcie (VIII-IX.2018)
 3. Seminarium dla zespołu projektowego, ekspertów, przedstawicieli PUP/PES (2 dni x śr. 20os. x 6h), IX.2018
 4. Wizyta studyjna dla osób decyzyjnych z PUP i personelu projektu w Finlandii (1gr. x śr.10 os. x 3 dni), X. 2018
 5. Szkolenie z metody Stop & Go dla doradców (5dni x 2gr. x 8h x śr.8os.) w Polsce. Prowadzenie – eksperci partnera z Finlandii, I.2019
 6. Badania fokusowe wśród przedstawicieli społeczności lokalnych i instytucji użytkowników (3gr. x 4h), XI-XII.2018

Testowanie rozwiązania (7m-c, II.2019-XI.2019)

Działania będą skoncentrowane na testowaniu rozwiązania przez grupę doradców (16 DZ/DK), przedstawicieli 8 PUP, wśród społeczności lokalnej (5os. /doradcę x 2 doradców / PUP x 8 PUP = 80 osób):

 1. Warsztat dla instytucji biorących udział w testowaniu (2 dni x 6h x śr. 20os.) z udziałem kadry projektu, ekspertów, tj. inicjacja fazy testowania, II.2019
 2. Sesja merytoryczna dla doradców przed rozpoczęciem prac y z klientami (16os. x 1 dzień x 4h), II.2019
 3. Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie, II-III.2019
 4. Bezpośrednie testowanie metody, uwzględniające 2 formy aktywizacji:
 • grupowe sesje poradnicze (śr. 5os./ grupę) – realizowane będą w cyklu 5 spotkań następujących po sobie w odstępach 1-2 tygodni: w tym 1 i 5 sesja całodzienna (6h/grupę), 2,3,4 sesja po 4h/gr. Po 3 i po 6m-cu od zakończenia cyklu sesja follow-up x 4 h/grupę, III-VI.2019, IX i XII.2019
 • pośrednictwo pracy 80os. x 5h, VII-IX.2019

5. Sesja treningowa w Finlandii dla doradców (2gr. x śr. 10os.x 4dni x 7h/dzień), po pierwszych 2-3 sesjach doradczych V-VI.2019, moderacja i program eksperci z Finlandii w tym:

 • sesje superwizyjne prowadzone przez ekspertów z Finlandii. Sesje superwizyjne prowadzone

przez twórców metody S&G pozwolą na wymianę doświadczeń, omówienie problemów, uczą nowych rozwiązań i sposobów pracy.

 • wizyty studyjne – spotkania z doradcami w fińskich instytucjach rynku pracy testującymi metodę S&G.

 

6. Sesja superwizyjna dla doradców w Polsce (2gr. x 4h x śr.8os.) – pod koniec sesji doradczych jako podsumowanie procesu doradczego, zebranie opinii, VII.2019

7. Badania fokusowe wśród przedstawicieli społeczności lokalnych i IU (3gr. x 4h), VIII-IX.2019

 

Analiza efektów testowanego rozwiązania (2 m-ce, X-XI.2019)

 1. Warsztat partycypacyjny dla os. reprezentujących IU, ekspertów (śr.20os.; 2dni x 6h/dzień), X.2019
 2. Badania fokusowe wśród przedstawicieli społeczności lokalnych i PUP (3gr. x 4h), X-XI.2019
 3. Raport z podsumowania analizy wyników testowania

Opracowanie ostatecznej wersji produktu (3m-ce, XII.2019-II.2020) – zespół projektu

Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki (2m-c, III.2020-IV.2020)

 1. Seminarium wdrożeniowe (1 dzień, 6h x 20os.) z udziałem Partnera z Finlandii dla instytucji, które wdrożą metodę i przedstawicieli społeczności lokalnej (PUP i PES) – IU otrzymają opracowany produkt, III-IV.2020
 2. Wdrożenie rozwiązania przez IU – Potwierdzeniem wdrożenia rozwiązania będzie decyzja organów zarządzających, zarządzenie dotyczące włączenia produktu lub jego wybranej części w metodykę pracy doradców (10 decyzji).

 

Rekrutacja uczestników

W pierwszej kolejności rekrutowani są uczestnicy instytucjonalni, w dalszej kolejności rekrutowani są doradcy z ww. instytucji, a następnie uczestnicy bez zatrudnienia, z którymi przeprowadzona zostanie faza testowa projektu.

Innowacją w projekcie jest możliwość adaptacji narzędzi w trakcie bieżącego procesu poradniczego, w trakcie którego doradcy mają ciągły dostęp do wsparcia (konsultacje ze strony fińskich i polskich ekspertów, superwizja, badania skuteczności zastosowanych narzędzi).

Oczekiwane rezultaty

 • 10 instytucji wdroży nowe rozwiązanie dzięki współpracy z partnerem zagranicznym
 • 16 doradców zawodowych, nabędzie kompetencje w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w oparciu o innowacyjną metodę
 • 32 osoby z obszarów rewitalizowanych zwiększy aktywność społeczno-zawodową w wyniku uzyskania wsparcia w projekcie (efektywność społeczno-zatrudnieniowa)
 • 80 osób z grup defaworyzowanych zostanie objętych wsparciem w projekcie
 • 16 instytucji (JST/PES) działających na obszarach rewitalizowanych, nawiąże współpracę w projekcie w oparciu o adaptowane rozwiązanie.

Aktualności

23.09.2019

Na przełomie września i października mieć miejsce będą miały już trzecie spotkania sieciujące w ramach projektu Stop and Go. Spotkania są już ostatnimi organizowanymi w ramach tej serii. W czwartek 19.09 przedstawiciele Instytucji uczestniczących w działaniach projektowych z województwa śląskiego spotkali się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Na dzień 8. października w PUP Nysa zaplanowane jest spotkanie dla przedstawicieli instytucji z województwa opolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14.06.2019

Doradcy Zawodowi oraz Klienta biorący udział w projekcie mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej połączonej z sesjami superwizyjnymi w ramach realizowanego projektu w fińskim Tampere.

W dniach 13-16.05 oraz 3-6.06 łącznie 18 doradców odwiedziło instytucje i organizacje, które w latach poprzednich wdrożyły testowaną aktualnie przez polskie Urzędy Pracy metodę „Stop and Go”.
Oprócz inspirujących spotkań i wymiany doświadczeń Uczestnicy wizyty wzięli udział w sesjach superwizyjnych, prowadzonych przez twórców metody doktora Timo Spangar i Anitę Keskinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy  w trakcie wizyty w TreStart

 

 

1.06.2019

W ramach spotkań sieciujących odbyła się seria drugich już spotkań, tym razem w Wałbrzychu (18.06; dolnośląskie), Zabrzu (25.06; śląskie) i w Polanowicach (26.06; opolskie). W trakcie spotkań kontynuowano dyskusje i wymianę doświadczeń zainicjowaną na poprzednich wydarzeniach. Finalnie, w wyniku spotkań opracowane zostaną raporty dotyczące m.in. współpracy pomiędzy Podmiotami Ekonomii Społecznej a instytucjami rynku pracy, a także znajdującymi się w ich zasięgu instytucjami i organizacjami.

Kolejne spotkania będą miały miejsce na przełomie września i października tego roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28.03.2019

W dniach 27 i 28.03 w Prudniku i Świętochłowicach miały miejsce pierwsze w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” spotkania sieciujące. Mają one na celu stworzenie okazji do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy Powiatowymi Urzędami Pracy biorącymi udział w projekcie a lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej, przedstawicielami jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, sektora biznesu i innych.
Dziękujemy goszczącym Urzędom oraz zaproszonym podmiotom za ten owocny czas i wymianę doświadczeń.

18.03.2019

Wydłużenie terminu rekrutacji Uczestników Projektu

Informujemy o wydłużeniu do dnia 12.04.2019 rekrutacji w następujących Urzędach/Instytucjach:
– Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
– Fundacja Imago we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach

Szczegółowe informacje uzyskać można u doradców zawodowych/klienta w danych lokalizacjach.

14.03.2019

W dniach 12 i 13 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu zainicjowane zostało testowanie metody Stop and Go. Prezentujemy zdjęcia z pierwszego spotkania.

STOP AND GO

STOP AND GO
Obraz 1 z 5

Metadane

Aparat / Typ Canon EOS 5D Mark III
Przesłona F 5.6
Długość ogniskowej 20mm
Prędkość migawki 1/60sek
Data / Czas 1552383706
22.02.2019

W dniach 20-21.02.2019 miały miejsce warsztaty dla Instytucji biorących udział w testowaniu z udziałem kadry projektu i ekspertów. W warsztacie uczestniczyły na zaproszenie organizatorów Pani dr Anna Bilon z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która przybliżyła zgromadzonym zagadnienie nierówności społecznych i związanych z nimi wyzwań i inspiracji w poszukiwaniu rozwiązań oraz Pani Lucyna Pachciarz (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej), która zreferowała zagadnienie związane ze współpracą instytucji rynku pracy z podmiotami ekonomii społecznej.

Te dwa dni były również okazją do przekazania refleksji wynikłych w trakcie warsztatów dla Doradców Zawodowych i Klienta z metody Stop and Go, ustalono plan działań na najbliższe miesiące oraz zaktualizowano założenia projektowe. Tym spotkaniem zainicjowana została również faza testowania modelu Stop and Go.

DSC_0020

DSC_0020
Obraz 2 z 5

Metadane

Aparat / Typ F5321
Przesłona F 2
Długość ogniskowej 4.23mm
Prędkość migawki 1/30sek
Data / Czas 1550672004

6.02.2019

W dniach 20-21.02.2019 odbędą się warsztaty dla Instytucji biorących udział w testowaniu z udziałem kadry projektu, ekspertów, w trakcie których uszczegółowiona zostaną kolejne działania, zaktualizowane założenia i przedstawione wnioski płynące z poszkoleniowych refleksji. Tym spotkaniem zainicjowana zostanie faza testowania modelu Stop and Go.

 

1.02.2019

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników Projektu – osób nieaktywnych zawodowo. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w okresie od 1.02.2019r. do 17.03.2019r. przez doradców zawodowych/klienta wskazanych z ramienia Instytucji Uczestniczących na terenie obszarów objętych lokalnymi programami rewitalizacji tj.: (Nysa, Prudnik, Kluczbork , Ząbkowice Śl., Wałbrzych, Zabrze, Świętochłowice, Jastrzębie Zdrój). Każdy z doradców
zawodowych/klienta prowadzi osobny nabór uczestników/czek projektu.

Szczegóły, w tym komplet dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce „Dokumenty”

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2019r.

W dniach 14-18.01.2019 I grupa doradców zawodowych/klienta bierze udział w warsztacie wprowadzającym do metody Stop and Go.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2018r.

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji doradców zawodowych/doradców klienta do udziału w projekcie. Potrwa ona w okresie 26.09 – 5.10.2018r.

 

Doradcy zawodowi/doradcy klienta z Instytucji zakwalifikowanych do udziały w projekcie, zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć komplet dokumentów zgłoszeniowych, dostępnych w Biurze projektu i na stronie www.fundacjaimago.pl na podstronie projektu Stop&Go w zakładce Dokumenty, w formie papierowej w Biurze projektu lub elektronicznie (skan podpisanego formularza) na adres: anna.starostka@fundacjaimago.pl w okresie trwania rekrutacji (do piątku 5.10.2018 do godziny 16:00). Zakłada się udział max. 2 doradców zawodowych z Instytucji.

 

Osoby, które pomyślnie przejdą etap rekrutacji formalnej i merytorycznej zaproszone zostaną do kolejnego etapu, na który składa się wywiad, który pozwoli na ocenę kompetencji zawodowych doradców.


16.08.2018

Z przyjemnością informujemy, iż w bieżącym miesiącu rozpoczęliśmy prace w ramach nowego projektu współpracy ponadnarodowej pt. STOP and GO – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery.

Tym samym rozpoczynamy rekrutację Instytucji Krajowych oraz ich przedstawicieli. Przyjmowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych potrwa do 30.08.2018.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce PROJEKTY – AKTUALNE – PROJEKT STOP AND GO

Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1/9/2019/ZO/SG z dnia 10.09.2019r.

W związku z realizacją Projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago w celu rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienia noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników szkolenia w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”

Elementy zapytania:

 1. Zapewnienia usługi noclegu maksymalnie dla 20 osób w terminie: 15/16.10.2019 (1 noc)
 2. Organizacja usługi wyżywienia łącznie dla maksymalnie 20 osób w terminach: 15 i 16.10.2019
 3. Wynajem sali szkoleniowej w dniu 16.10.2019 w wymiarze średnio 6 godzin.

 

zapytanie ofertowe 192019ZOSG – treść zapytania
załacznik nr 1 do zapytania ofertowego 1022019ZOSG – formularz ofertowy
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 112019ZOSG – oświadczenie o braku powiązań

 

Miejsce realizacji zamówienia: Wrocław

Terminy szkoleń: 15-16.10.2019

Ofertę należy złożyć :

– w siedzibie Zamawiającego

drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

lub

drogą e-mailową na adres: anna.starostka@fundacjaimago.p (skany podpisanej oferty)

z tematem wiadomości „Odpowiedź na zapytanie ofertowe 1/09/2019/ZO/SG – szkolenie”

–              Termin składania ofert do dnia 18 września 2019 r., do godz.23.59.

 

Zapytanie nr 1/04/SG/2019 z dnia 15.04.2019

Zapytanie nr 1/04/SG/2018 z dnia 15.04.2019 – zrealizowanie usługi pośrednictwa pracy dla łącznie 96 osób w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 480 godzin usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przewidziane jest zaangażowanie na okres od dnia podpisania umowy do 31.09.2019r.

Stop and Go – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 104SG2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 104SG2019 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ do zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 104SG2019- formularz ofertowy

Prosimy o złożenie ofert do 23.04.2019 r. mailem na adres anna.starostka@fundacjaimago.pl (liczy się data wpływu) lub w siedzibie Fundacji we Wrocławiu, przy ul. Hallera 123 do godziny 16:00 w ww. dniu (liczy się data fizycznego dostarczenia dokumentów).

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018/ZO/SG z dnia 4.12.2018r.

W związku z realizacją Projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago w celu rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienia noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”

Elementy zapytania:

 1. Zapewnienia usługi noclegu łącznie dla 16 osób w terminach:14-18.01.2019 (8 osób, 4 noclegi) i 21-25.01.2019 (8 osób, 4 noclegi)
 2. Organizacja usługi wyżywienia łącznie dla 16 osób w terminach 14-18.01.2019 (8 osób x 5 dni) oraz 21-25.01.2019 (8 osób x 5 dni)
 3. Wynajem sali szkoleniowej w terminie 14-18.01.2019 (5 dni) oraz 21-25.01.2019 (5 dni) w łącznym wymiarze godzinowym 80 godzin (10 dni x 8 godzin/dzień).

zapytanie ofertowe 1122018ZOSG – treść zapytania

załacznik nr 1 do zapytania ofertowego 1122018ZOSG – formularz ofertowy

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego 1122018ZOSG – oświadczenie o braku powiązań

Miejsce realizacji zamówienia: Wrocław

Terminy szkoleń: 14-18.01.2019 i 21-25.01.2019

Ofertę należy złożyć :

– w siedzibie Zamawiającego

drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

lub

drogą e-mailową na adres: anna.starostka@fundacjaimago.p (skany podpisanej oferty)

z tematem wiadomości „Odpowiedź na zapytanie ofertowe 1/12/2018/ZO/SG – szkolenie”

–              Termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2018 r., do godz.23.59.

 

Zapytanie nr 1/SG/2018 z dnia 24/08.2018 

Zapytanie nr 1/SG/2018 z dnia 24/08.2018 – zrealizowanie usługi w charakterze eksperta w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 1730 godzin usług w charakterze eksperta, (kod CPV 73000000-2) w ramach projektu „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przewidziane jest zaangażowanie na okres od września 2018 r. i nie dłużej niż do 31 maja 2020 r.

Zapytanie ofertowe – ekspert – 1_2018_SG

Załącznik nr 1 do zapytania 1_SG_2018

Załącznik nr 2 Arkusz oceny kandydata na eksperta do zapytania 1_SG_2018

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ do zapytania 1_SG_2018

 

Prosimy o złożenie ofert do 1.09.2018 r. mailem na adres anna.starostka@fundacjaimago.pl (liczy się data wpływu) lub w siedzibie Fundacji we Wrocławiu, przy ul. Hallera 123 do godziny 23:59 w ww. dniu (liczy się data fizycznego dostarczenia dokumentów).

Kontakt

Biuro Projektu:

FUNDACJA IMAGO

 ul. Hallera 123, Wrocław 53-201

tel.: 519 055 411, 513 362 807

 poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

 

Punkt kontaktowy

BIURO FUNDACJI IMAGO

ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

tel.: 504 565 301

 poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia – warsztat partycypacyjny po zakończeniu testowania – zadanie 3 E.

harmonogram_warsztatów 25.02.2020

 

Poniżej zamieszczamy harmonogram sesji poradniczych organizowanych w poszczególnych urzędach:

 • Fundacja Imago, Ząbkowice Śląskie:

Harmonogram wsparcia w projekcie – sesje poradnicze grupowe w PUP Ząbkowice Śląskie

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku:

Harmonogram wsparcia w projekcie – sesje poradnicze grupowe w PUP Kluczbork g.1 (3)

 • Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku:

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie-sesje-poradnicze-grupowe-w-PUP-Prudnikv.3

 • Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach:

Harmonogram wsparcia w projekcie – sesje poradnicze grupowe w PUP Świętochłowice

 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu:

harmonogram wsparcia w projekcie – sesje poradnicze grupowe w PUP Zabrze

 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju

Harmonogram wsparcia w projekcie – sesje poradnicze grupowe w PUP Jastrzębie

 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie-sesje-poradnicze-grupowe-w-PUP-NYSA-1

 

 • Spółdzielnia Socjalna „Parasol” w Nysie

Harmonogram wsparcia w projekcie – sesje poradnicze grupowe w Spółdzielni Parasol w Nysie

 

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram wsparcia w projekcie:

harmonogram-wsparcia-w-projekcie_6 29.10.2019

(aktualizacja w dniu 29.10.2019)

Obszary rewitalizowane

Jastrzębie Zdrój :

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje następujące tereny (strefy, dzielnice, ulice itp.) :

Os. Przyjaźń, Os. 1000-lecia Szeroka, Os. Jastrzębie Górne i Dolne, Os. Zofiówka, Os. Gwarków¸ Os. Zdrój, Ulica Gagarina 108, 110, 112, 116

 

LPR – Miasta i Gminy Jastrzębie Zdrój

LPR – Miasta i Gminy Jastrzębie Zdrój – OBSZARY REWITALIZACJI

 

Kluczbork:

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje następujące tereny (strefy, dzielnice, ulice itp.) :

 

Armii Krajowej, Bankową, Damrota,Drukarską, Generała Pułaskiego, Grunwaldzką, Krakowską, Kopernika, Kościelną, Krótką, Krzywą, Ks. Ściegiennego, Marszałka Piłsudskiego, Mickiewicza, Paderewskiego, Parkową, Piekarską, Piastowską, Plac Gdacjusza, Plac Matejki, Plac Niepodległości, Podwale, Rynek, Skłodowskiej-Curie, Szewską, Wąską, Zamkową, Jana Pawła II, Broniewskiego, Tuwima, Szenwalda, Morcinka, Gałczyńskiego oraz fragment ul. Byczyńskiej

 

LPR-Miasta i Gminy Kluczbork

LPR-Miasta i Gminy Kluczbork – OBSZARY REWITALIZACJI

 

Nysa:

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje następujące tereny (strefy, dzielnice, ulice itp.) :

 

Centrum miasta Nysa: (wraz z ulicami: 22-go Stycznia, Aleja Józefa Lompy, Aleja Teodora Roosevelta, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich,Bielawska, Biskupa Jarosława, Bohaterów Warszawy, Bolesława Krzywoustego, Bracka, Brata Dionizego, Wegnera, Brata Rajmunda Kasperczyka, Celna, Cypriana Kamila Norwida, Daniela Chodowieckiego, Emilii Gierczak, Forteczna, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Fryderyka Szopena, Grodzka, Grzybowa, Henryka Siemiradzkiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, Jana III Sobieskiego, Jana Matejki, Józefa Bema, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kamienna, Karola Marcinkowskiego, Karola Miarki, Kolejowa, Kowalska, Krakowska, Kramarska, Królowej Jadwigi, Księdza J.Kądziołki, Kupiecka, Majora Henryka Sucharskiego, Mariacka, Marii Curie Skłodowskiej, Mazowiecka, Mostowa, Ogrodowa, Ojca Benno Sonsalli, Oskara Kolberga, Parkowa, Partyzantów, Piastowska, Plac im. Kazmierza Albina Zalewskiego, Plac Jana Pawła II,Plac katedralny, Plac Kopernika, Plac Kościelny, Plac Luedinhausen, Plac Paderewskiego, Plac Staromiejski, Prudnicka, Racławicka, Rondo Jana Pawła II, Rondo Legii Polsko-Włoskiej, Rondo Niepodległości, Rondo Pamięci Ofiar Katynia, Rondo Partnerstwa Powiatów, Rondo Solidarności, Rynek, Rynek Garncarski, Rynek Solny, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wyspiańskiego, Sukiennicza, Św. Piotra, Teatralna, Tkacka, Waleriana Łukasińskiego, Wałowa, Warszawska, Wincentego Pola, Wita Stwosza, Władysława Orkana, Michała Drzymały, Wolności, Wołyńska, Wrocławska, Wyzwolenia, Zjednoczenia, Szlak Chrobrego, Kościuszki, Poniatowskiego, Słowiańska, Ujejskiego )

 

LPR – Miasta i Gminy Nysa

LPR – Miasta i Gminy Nysa – OBSZARY REWITALIZACJI

 

Prudnik:

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje następujące tereny (strefy, dzielnice, ulice itp.) :

Armii Krajowej,  Gimnazjalna, Mickiewicza, Młyńska, Szkolna, Traugutta

 

LPR – Miasta i Gminy Prudnik 

LPR – Miasta i Gminy Prudnik – OBSZARY REWITALIZACJI

 

Świętochłowice:

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje następujące tereny (strefy, dzielnice, ulice itp.) :

Lipiny, Chropaczów, Centrum, Zgoda

 

LPR – Miasta i Gminy Świętochłowice

LPR – Miasta i Gminy Świętochłowice – OBSZARY REWITALIZACJI

 

Wałbrzych:

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje następujące tereny (strefy, dzielnice, ulice itp.) :

Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście, Sobięcin, Nowe Miasto, Podgórze

 

LPR – Miasta i Gminy Wałbrzych

LPR – Miasta i Gminy Wałbrzych – OBSZARY REWITALIZACJI

 

Zabrze:

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje następujące tereny (strefy, dzielnice, ulice itp.) :

Mikulczyce, Biskupice, Centrum Północ, Centrum Południe, Zandka, Guido, Zaborze Południe, Zaborze Północ, Maciejów.

 

LPR – Miasta i Gminy Zabrze

LPR – Miasta i Gminy Zabrze OBSZARY REWITALIZACJI

 

Ząbkowice Śląskie:

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje następujące tereny (strefy, dzielnice, ulice itp.) :

 

Centrum miasta Ząbkowice Śląskie (wraz z ulicami: 1 maja, Al. Niepodległości, Aliantów, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bolesława Chrobrego, Bohaterów Getta  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17,21 ,Botwina , Ciasna, Długa, Dolnośląska, Grunwaldzka, Handlowa, Kamieniecka 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 24, 28, 30, 32, 9, 9a, 34, 36 , Kłodzka, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Krzywa, Kusocińskiego, Legnicka 1, 3, 3a, 5, 7, 4, 6, 4a, 8, 8a, 8b, 10, 21, 17, 13, 11
, Lipowa, Ogrodowa, Orkana 16, 18, 38, 40, 42, 44, 48, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 , Partyzantów, Plac Jana Pawła II, plac M. Skłodowskiej – Curie, Poprzeczna, Powstańców Warszawy, Proletariatczyków, Prusa, Rynek, Sienkiewicza, Staszica, Strażacka, Szpitalna, Wrocławska 1, 6, 2 , Ziębicka 2, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 35, 33, 31, 29, 25, 23, 21, 19, 15, 11, 7, 3 , Żeromskiego, Reymonta, Św. Wojciecha, Słowackiego )

 

LPR – Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

LPR – Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie – OBSZARY REWITALIZACJI

 

 

Lista Instytucji

LISTA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W TESTOWANIU ADAPTOWANEJ W PROJEKCIE METODY STOP AND GO:

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

PUP Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 134
PUP Świętochłowice, ul. Plebiscytowa 3
PUP Zabrze, ul. Pl. Krakowski 9

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PUP Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5B
PUP Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7
Fundacja Imago, ul. Hallera 123

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

PUP Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22B
PUP Nysa, ul. Słowiańska 19
Spółdzielnia Socjalna „Parasol”, ul. Prusa 14
PUP Prudnik, ul. Jagiellońska 21