KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego i dzierżoniowskiego

 


KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży

z powiatu ząbkowickiego i dzierżoniowskiego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Projekt ukierunkowany na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, realizowany w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.02-02-0166/15-01, nr projektu POWR.01.02.02-02-0166/15.

CEL

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 208 os. młodych do 29r.ż. bez pracy z terenu powiatu ząbkowickiego i dzierżoniowskiego, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej.

Poprzez cel główny Projektodawca planuje osiągnąć:

  1. wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego uczestników
  2. włączenie w system instytucjonalny uczestników, który pozwala na nabywanie, bądź aktualizację niezbędnych na rynku pracy umiejętności
  3. wytyczenie zindywidualizowanych, nowych ścieżek rozwoju zawodowego i edukacyjnego uczestników.

 

OKRES REALIZACJI  01.02.2016 – 30.09.2018

WARTOŚĆ  3 223 852,50 PLN (ze środków europejskich 2 962 398,06 PLN; ze środków dotacji celowej 100 261,81 PLN; wkład własny w kwocie 161 192,63 PLN)

PLANOWANE EFEKTY

– 208 osoby objęte wsparciem w ramach poradnictwa zawodowego

– 208 osoby objęte wsparciem w ramach doradztwa psychospołecznego

– 15 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń zawodowych

– 96 osób objętych wsparciem w ramach staży zawodowych

– 39 osób objętych wsparciem w zakresie uruchomienia własnej działalności gospodarczej (szkolenia, doradztwo, dotacja)

– 82 osoby objęte wsparciem Doradcy klienta w zakresie wdrażania ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego oraz podjęcia zatrudnienia

– 14 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem Trenera pracy w zakresie wdrażania ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego oraz podjęcia zatrudnienia

– 73 osoby objęte indywidualnym wsparciem doprowadzenia do zatrudnienia w ramach kontraktowania usług rynku pracy.

– minimum 63 osoby podejmą zatrudnienie w wyniku wsparcia w projekcie.

PARTNERZY

Fundacja Imago – Lider projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

UCZESTNICY, tj. KTO MOŻE SIĘ ZGŁASZAĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do 208 osób w wieku 15-29 lat (w tym 125 Kobiet i 83 Mężczyzn), które spełniają kryteria:

  1. młodzieży NEET

Do grupy NEET należą osoby:

– nie pracujące (bezrobotne zarejestrowane w PUP lub niezarejestrowane w PUP)

– nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)

– nie szkolące się (nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

          2. z obszaru powiatu ząbkowickiego lub dzierżoniowskiego, tzn. zamieszkują na obszarze wskazanego powiatu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

          3. osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP lub niezarejestrowane w PUP

– w tym osoby długotrwale bezrobotne

– w tym osoby z niepełnosprawnościami

– w tym osoby z obszarów wiejskich.

        4. z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1, tj.:

1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);

2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);

3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu);

4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu);

5) matki przebywające w domach samotnej matki;

6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od marca 2016.

 

Punkt informacyjny mieści się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7 oraz w Punkcie Rekrutacyjnym – Biuro Fundacji Imago w Ząbkowicach Śląskich, ul. Melioracyjna 3.

 

Informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w ww. Punktach oraz na stronach internetowych http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/ i www.fundacjaimago.pl  a także pod nr telefonu lub e-mail:

 

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

 

  • 74/816-67-24 lub 74/816-67-04

 

 

 

  • osoby udzielające informacji – p. Donata Ignasiak, p. Dominik Fester

 

 

  1. Fundacja Imago
  • 506-734-664; 519-055-411

 

 

 

  • osoby udzielające informacji – p. Emilia Rosikiewicz, p. Kamila Michalak

FORMY WSPARCIA 

  I.          Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie bądź aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz doradztwo psychospołeczne w celu wzmocnienia motywacji do zmiany sytuacji zawodowo-edukacyjnej.

  II.        Szkolenia zawodowe, umożliwiające  uczestnikom podniesienie, uzupełnienie lub zamianę kwalifikacji zawodowych.

  III.       Staże zawodowe, pozwalające na zdobycie nowych umiejętności w danym zawodzie. Czas trwania stażu wynosi średnio 6 miesięcy.

  IV.       Wsparcie na otworzenie działalności gospodarczej. 

W ramach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia uczestnik otrzyma:

      a) wsparcie doradczo-szkoleniowe:

      b) bezzwrotną dotację na uruchomienie własnej firmy, w średniej kwocie 21 500,00 PLN na osobę,

      c) wsparcie pomostowe podstawowe/przedłużone w postaci finansowej w średniej kwocie 1 175,00 PLN na m-c oraz specjalistycznego doradztwa.

  V.       Kontraktowanie usług rynku pracy. Wsparcie rozwoju zawodowego uczestników, pośrednictwo pracy, doprowadzenie do zatrudnienia w ramach indywidualnej i kompleksowej pomocy zgodnej z kwalifikacjami i kompetencjami danego uczestnika.

  VI.      Wsparcie udzielane przez Trenerów pracy oraz Doradców klienta we wdrożeniu ścieżki rozwoju zawodowego, poszukiwaniu zatrudnienia oraz wejściu na rynek pracy.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Aktualizacja informacji: 18.08.2018

REGULAMINY

regulamin-rekrutacji

regulamin-udzielania-wsparcia-finansowego

 

ZAŁĄCZNIKI REKRUTACJA

zal-2_formularz-rekrutacyjny-dla-kandydatow-do-dg

zal-3_karta-oceny-doradca-zawodowy-dg

zal-4_karta-oceny-formularza-zglosz-dg

 

ZAŁĄCZNIKI WSPARCIE

zal-nr-1-do-reg-um-o-swiadczenie-usl-szkoleniowo-doradczych

zal-nr-2-do-reg-um-o-sw-usl-szkoleniowo-doradczych-po-przyzn-wsparcia

zal-nr-3-do-reg-wzor-wniosku-o-przyznanie-wsp-finansowego

zal-nr-6-do-reg-wzor-umowy-o-przyznanie-wsp-finansowego

zal-nr-7-do-reg-wn-o-przyznanie-podstawowego-wsp-pomostowego

zal-nr-8-do-reg-wn-o-przyznanie-przedluzonego-wsp-pomostowego

zal-nr-9-do-reg-um-o-przyznanie-podstawowego-wsp-pomostowego

zal-nr-10-do-reg-um-o-przyznanie-wsp-pomostowego-przedluzonego

zal-nr-5-informacja-o-nr-rachunku-bankowego

zal-nr-7-oswiadczenie-o-aktualnosci-danych

zal-nr-8_1-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat

zal-nr-8_2-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat

 

1. formularz_info._pomoc_de_minimis_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013
Zał-nr-5-informacja-o-nr-rachunku-bankowego_2_2018
Zał-nr-6-zgoda małożona na wniesienie zabezpieczenia_2_2018

Zał-nr-7-oświadczenie-o-aktualności-danych_2_2018
Zał-nr-8_1-oświadczenie-o-kwalifikowalności-VAT_2_2018
Zał-nr-8_2-oświadczenie-o-kwalifikowalności-VAT_2_2018

 

DOKUMENTY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

zal-nr-5-do-reg-regulamin-kow

zal-1-wzor-listy-obecnosci

zal-2-deklaracja-bezstronnosci_kow

zal-3-deklaracja-bezstronnosci_obserwator

zal-4-deklaracja-bezstronnosci_przewodniczacy_zastepca_sekretarz

zal-5-karta-oceny-merytorycznej

zal-6-lista-wnioskow

zal-7-karta-oceny-merytorycznej_pomostowe-podstawowe

zal-8-karta-oceny-merytorycznej_pomostowe-przedluzone

zal-9-wzor-listy-wnioskow_pomostowe_podstatwowe_przedluzone

 

Zał-nr-5-do-Reg-Regulamin-KOW_2_2018
Zał-9.-wzór-listy-wniosków_pomostowe_podstatwowe_przedłużone_2_2018
Zał-8.-karta-oceny-merytorycznej_pomostowe-przedłużone_2_2018
Zał-7.-karta-oceny-merytorycznej_pomostowe-podstawowe_2_2018
Zał-6.-lista-wniosków_2_2018 Zał-5.-karta-oceny-merytorycznej_2_2018
Zał-4.-deklaracja-bezstronności_przewodniczący_zastępca_sekretarz_2_2018
Zał-3.-deklaracja-bezstronności_obserwator_2_2018 Zał-2.-deklaracja-bezstronności_KOW_2_2018
Zał-1.-wzór-listy-obecności_2_2018

 

 

 

REGULAMINY
3. Regulamin udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia_2018

 

ZAŁĄCZNIKI REKRUTACJA

zał 4 karta oceny formularza zgłoszeniowego DG new KP
zał nr 3 karta doradca zawodowy KP new
zał. 2_formularz rekrutacyjny dla kandydatów DG

 

ZAŁĄCZNIKI WSPARCIE

Zał nr 4 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej_2_2018
Zał-nr-1-do-Reg-Um-o-świadczenie-usl-szkoleniowo-doradczych_2_2018

Zał-nr-2-do-Reg-Um-o-św-usł-szkoleniowo-doradczych-po-przyzn-wsparcia_2_2018

Zał-nr-3-do-Reg-Wzór-Wniosku-o-przyznanie-wsp-finansowego_2_2018
Zał-nr-6-do-Reg-Wzór-umowy-o-przyznanie-wsp-finansowego_2_2018
Zał-nr-7-do-Reg-Wn-o-przyznanie-podstawowego-wsp-pomostowego_2_2018
Zał-nr-8-do-Reg-Wn-o-przyznanie-przedłużonego-wsp-pomostowego_2_2018

Zał-nr-9-do-Reg-Um-o-przyznanie-podstawowego-wsp-pomostowego_2_2018

Zał-nr-10-do-Reg-Um-o-przyznanie-wsp-pomostowego-przedłużonego_2_2018

 

Załączniki dodatkowe

1. formularz_info._pomoc_de_minimis_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013
Zał-nr-5-informacja-o-nr-rachunku-bankowego_2_2018
Zał-nr-6-zgoda małożona na wniesienie zabezpieczenia_2_2018

Zał-nr-7-oświadczenie-o-aktualności-danych_2_2018
Zał-nr-8_1-oświadczenie-o-kwalifikowalności-VAT_2_2018
Zał-nr-8_2-oświadczenie-o-kwalifikowalności-VAT_2_2018

 

DOKUMENTY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

Zał-nr-5-do-Reg-Regulamin-KOW_2_2018
Zał-9.-wzór-listy-wniosków_pomostowe_podstatwowe_przedłużone_2_2018
Zał-8.-karta-oceny-merytorycznej_pomostowe-przedłużone_2_2018
Zał-7.-karta-oceny-merytorycznej_pomostowe-podstawowe_2_2018
Zał-6.-lista-wniosków_2_2018 Zał-5.-karta-oceny-merytorycznej_2_2018
Zał-4.-deklaracja-bezstronności_przewodniczący_zastępca_sekretarz_2_2018
Zał-3.-deklaracja-bezstronności_obserwator_2_2018 Zał-2.-deklaracja-bezstronności_KOW_2_2018
Zał-1.-wzór-listy-obecności_2_2018